SA25HT04-0720_DAIJIRO-Kimoto-Junmai-Nama-Shiga-Wataribune-No-6-720ml-2