SA32WK02-0720-KAISHUN-Kimoto-Junmai-Kioke-Kanbun-no-Shizuku

SA32WK02-0720-KAISHUN--Kimoto-Junmai-Kioke-'Kanbun-no-Shizuku'