SA42TZ02-0720_SHICHIDA-Junmai-75-Shunyo

SA42TZ02-0720_SHICHIDA Junmai 75, Shunyo